De Bomenaar koos voor aanpak armoede, schonere lucht, geen open riolen en de heropening van het openluchtzwembad.

Tussen september 2017 en februari 2018 vroegen we de Bomenaar naar zijn mening. 825 Bomenaars namen deel aan de Grote Bevraging. Wellicht de grootse politieke bevraging ooit gehouden te Boom. Je kon je mening geven over tien thema’s: armoede, groene gemeente en ruimtelijke ordening, volksgezondheid en welzijn, kinderen en jongeren, mobiliteit, wonen en leefbare gemeente, Tomorrowland, discriminatie en samenleving en democratie en participatie. De resultaten bieden veel interessante stof tot discussie en actie.

 

De resultaten:

Op 18 mei stelde PVDA-Boom tijdens een gezellige avond de resultaten voor in het Feestpaleis op de Grote Markt. Nadien was er een bespreking in interview vorm over de verschillende thema’s en de eisen die de PVDA daarrond opneemt in haar programma voor een gemeente op mensenmaat.

Luk_Vandenhoeck_interviewt_Rudy_Van_Rompaey__Nora_Offeciers_en_Chistianne_Doms.jpg

De Grote Bevraging maakt het zonneklaar: armoede staat voor de Bomenaar met stip als hoogste prioriteit genoteerd. 48% van de ondervraagden zetten armoede in de top drie van de belangrijkste thema’s. Na armoede volgen vier thema’s die door meer dan 30% in de top drie zijn geplaatst: wonen en leefbare gemeente (38%), volksgezondheid en welzijn (35%), groene gemeente (35%) en jongeren en kinderen (33%). Op de zesde plaats staat mobiliteit (28%). Ook bleek dat de Bomenaar meer inspraak wil. Slechts 17% van de respondenten vindt dat de gemeente voldoende luistert.

Bij de populairste voorstellen vinden we op nummer één de heropening van het zwembad met 41%. Dan volgt het behoud van de kleiputten tussen Boom en Terhagen met 38%, de overdekking van de A12 met 37% en de daling van de gemeentelijke belastingen met 35%. Uit de eigen aanvullingen van de respondenten komt vooral de vraag naar meer en betere fiets en voetpaden naar voor.

Armoede

Armoede is geen typisch Booms probleem. Het maakt deel uit van onze samenleving waarin de kloof tussen rijk en arm, ook in onze ontwikkelde economieën, steeds groter wordt. In Boom is het armoedeprobleem urgent. Het gemiddelde inkomen van de Bomenaar ligt ongeveer 7% lager dan in Vlaanderen. De kansarmoede in Boom blijft stijgen. Het is geen wonder dat bijna de helft van de Bomenaars die deelnamen aan de Grote Bevraging het probleem in hun top drie zetten om aan te pakken.

Boom heeft een structurele aanpak van armoede en armoedepreventie nodig. Daarom willen we die taak als prioritaire bevoegdheid bij de eerste schepen leggen, samen met de plicht een strategisch plan tegen armoede op te stellen waarover die schepen driemaal per jaar verantwoording moet afleggen.

In de Grote Bevraging van Boom duidde 36 % van de ondervraagden de daling van de gemeentebelasting aan als prioritair thema. Voor de PVDA moet die belasting naar omlaag, ze mag niet meer bedragen dan 6,5% zoals in buurgemeente Rumst.

In Boom werd in 2001 een vlaktaks ingevoerd om te kosten te betalen van het failliete OCMW ziekenhuis. Die extra ziekenhuisbelasting was bijzonder asociaal. Ze kostte elk Booms gezin, ongeacht het inkomen, 124 €. In de loop van de jaren werd deze belasting verminderd tot 65€ per gezin. Op die manier betaalde elk Booms gezin op 16 jaar tijd ongeveer 1.500 € extra belastingen. Voor het grote deel van onze inwoners die amper de eindjes aan mekaar knopen is dit een enorm bedrag. De nieuwe coalitie van NVA, CD&V en Open VLD hield deze extra belasting in stand tot het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. PVDA is tegen elke vorm van vlaktaks.

Ook de belasting op water steeg in Boom. Daardoor bestaat de waterfactuur in Boom voor ongeveer twee derden uit belastingen. Water is een grondrecht. De waterbelasting moet naar omlaag.

Om uit de armoede te blijven is een goede job cruciaal. Daar moet de gemeente veel meer ondersteunende maatregelen in nemen, zeker tegenover mensen in een kwetsbare positie.

PVDA-Boom is ook resoluut tegen afsluiting van water en energie. De toegang moet voorrang hebben op de schuldenaflossing. Budgetmeters zijn op dit punt geen oplossing, ze maken het water of de energie alleen maar duurder. Water en energie zijn een grondrecht.

 

Schonere lucht graag!

We leven in één van de rijkste landen ter wereld. Een land met meer dan genoeg rijkdom, allemaal geproduceerd door ons, gewone werkende mensen, maar steeds slechter verdeeld. Als die rijkdom juist ingezet wordt, in het algemeen belang, is veel mogelijk.

De A12 scheidt Boom al 25 jaar doormidden. Deze rijksweg zorgt ook voor enorme geluidshinder en veel fijn stof. De A12 moet dus overkapt worden. Gezondheid komt op de eerste plaats. PVDA Boom vindt dat de druk opgevoerd moet worden. Fijn stof is dé oorzaak van problemen van de luchtwegen, hart- en bloedvaten. Door het fijn stof verliezen we in Boom de meeste gezonde levensjaren.

Dat een overkapping van de A12 mogelijk is bewijst de Jan De Vos tunnel in Antwerpen. Daar werd eind jaren ‘70 een gelijkaardige overkapping gerealiseerd van ongeveer 1 km. Ter vergelijking: Ringland in Antwerpen dat miljarden euro’s kost, werd origineel ook weggezet als een illusie. Maar de actievoerders hielden voet bij stuk. Wij kunnen ons in Boom inspireren aan het doorzettingsvermogen van de Antwerpse actievoerders.

Sanering van de kleiputten van Schorre 2

In de jaren ‘70 waren er 14 erkende en diverse sluikstorten van Antwerpen op Schorre 2. Er werd huisvuil, asbest en gips (Prayon Rupel) gestort. Daardoor is het grondwater aangetast en is sanering noodzakelijk. De PVDA wil samen met de actiegroepen, waarin we ook actief zijn, een nul sanering waarbij het reliëf, fauna en flora behouden blijven. Zo blijven de kleiputten bewaard als historisch erfgoed én als groene long voor onze gemeente.

Ondanks beloften van open kaart en inspraak wijst alles erop dat men op dit moment in plaats van de meest gezonde de meest rendabele piste neemt, waarbij miljoenen kubieke meters grond van Oosterweel in de Schorre gaan gestort worden. Het spreekt vanzelf dat de PVDA dergelijke achterbakse beslissingen die enkel rekening houden met financiële kosten en baten niet zal aanvaarden. We zetten ons met de actiegroepen verder in voor het nul-alternatief. Er zijn trouwens ook veel onduidelijkheden over de na bestemming van het gebied bij volstorting.

Behoud van het historisch beschermd dorpsgezicht van Noeveren

Noeveren, een afgelegen steenbakkerijgehucht en historische industriële site, werd in 1986 terecht geklasseerd als beschermd dorpsgezicht. De bezoeker wordt er ondergedompeld in de leef- en werkomstandigheden van de vroegere steenbakkerij. Noeveren is een stille getuige van de harde arbeid die hier eeuwen lang in de steenbakkerijen geleverd werd. Het kwam in zijn huidige vorm tot stand in de 19de en begin 20ste eeuw. Het groen maakt een belangrijk deel uit van het beschermd dorpsgezicht.

PVDA staat aan de kant van de actiegroep Noeveren Bezorgd. Het historische en beschermde dorpsgezicht van Noeveren mag niet verdwijnen door er nieuwbouwappartementsblokken te plaatsen. We strijden samen met de actiegroep om het dorpsgezicht van Noeveren te vrijwaren van hoogbouw. In een omgeving die beschermd is voor haar historisch dorpsgezicht horen geen appartementen met zeven verdiepingen thuis. We moeten ervoor zorgen dat deze unieke historische site niet verdwijnt voor geldgewin.

Geen open riolen te Boom

Open riolen. Iets uit de Middeleeuwen dacht je? Ze bestaan vandaag in Boom en blijven al veel te lang onopgelost! Anno 2018 zijn er minstens twee open riolen in de Bassinstraat en op Noeveren. Het Boomse gemeentebestuur is al lang op de hoogte van de open riolering en het gevaar dat ze meebrengt voor de volksgezondheid. Denk maar aan de rattenplaag. Maar tot op heden wordt er niets aan gedaan. Integendeel, de verantwoordelijkheid wordt afgeketst en de bewoners worden op hoge kosten gejaagd. Wij vinden dat de gezondheid van de Bomenaar moet voorgaan.

Het openluchtzwembad moet opnieuw open

Als het over welzijn gaat springt één grote prioriteit eruit voor de Bomenaar: het zwembad moet terug open voor het publiek. Zwemmen is goed voor de gezondheid, leuk als ontspanning en het zwembad is een uitgelezen ontmoetingsplaats voor jong en oud. Boom had twee zwembaden, nu allebei gesloten wegens niet rendabel. Het overdekt zwembad is overgedragen aan de privé. Gevolg: zwemmen is er peperduur. Vroeger kon je een hele zomer lang genieten van het openluchtzwembad. Vandaag is het gedaan met dat laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar vakantieplezier. Gelukkig zijn er nog de IJsberen die het zwembad minimaal open houden. PVDA-Boom vindt dat de gemeente opnieuw moet investeren in het openluchtzwembad zodat iedereen er de hele zomer kan van genieten. Investeren in een gezonde en laagdrempelige ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheid voor haar inwoners.

Tot hier het verslag van een interessante avond met veel vragen en reacties vanuit het publiek. Benieuwd naar ons volledig programma? Je vindt het binnenkort op deze site.

Save the date: op 23 juni organiseert PVDA-Boom de grote Kick Off van haar kiescampagne. Dan stellen we onze kandidaten voor én ons volledig programma in het kader van een gezellige barbecue. Meer info vind je hier (PVDA Kick Off!)

Het PVDA Team van BOOM.

 

Foto_van_de_zaal..jpg